Dåb

Der er ingen fast liturgi for, hvordan, hvornår og hvor en dåbsgudstjeneste skal foregå. I baptist-menigheder følger dåben ofte, efter at søndagens evangelium er blevet læst og prædikenen har lydt. Det understreger, at dåben er menneskers reaktion på, at evangeliet om Guds nåde og frelse er forkyndt. I dåben indvies den døbte til tjeneste i Guds folk. Som en del af dåbshandlingen bedes der om, at den, der døbes, bliver udrustet med Helligåndens gaver.

Læs mere: Dåben

Se også: Skriftord om dåben

Fire forslag til dåbsliturgi:


Dåb A er en almindelig dåbsliturgi til dåb i kirkens dåbsgrav

I gudstjenesteforløb A udelades første skriftlæsning og dåben placeres efter takkebønnen,

I gudstjenesteforløb B placeres dåben efter børneindslaget, som kan bruges til at forklare dåben for børnene. Første skriftlæsning udelades.

I gudstjenesteforløb C placeres dåben i stedet for ”frie indslag”.

Eller i gudstjenesteforløb A, B og C: Dåben placeres efter salmen efter prædikenen.

Salme eller lovsang

Kort velkomst til og præsentation af dåbskandidaten/kandidaterne
Fx.: ”I dag byder vi særligt velkommen til NN, som har ønsket at blive døbt. Må Gud på en særlig måde velsigne denne dag for dig.”
Dåbskandidaten kaldes frem foran menigheden – evt. sammen med hans/hendes personlige vejleder.

Skriftord om dåben
”Om dåben læser vi i Ny Testamente ….”
Der læses udvalgte korte tekster om dåben, evt. således at præsten læser først, derefter læser dåbskandidaten/erne og evt. den/de personlige vejleder/e. Skriftordene kan kædes sammen med korte bemærkninger.

Dåbskandidatens/kandidaternes vidnesbyrd/hilsen
Hver dåbskandidat gives mulighed for selv at fortælle menigheden om sin tro på Jesus og evt. om sin vej dertil.
Hvis der er flere dåbskandidaten, kan der evt. synges en lovsang efter hvert vidnesbyrd.

Og/eller: Trosbekendelse
Evt. siger menigheden trosbekendelsen i kor.
Hvis dåbskandidaten ikke ønsker at tale foran menigheden, kan præsten efter trosbekendelsen sige til dåbskandidaten: ”Vi har nu sammen bekendt vor kristne tro. Er det også din tro?”
Dåbskandidaten svarer: ”Ja.”
Præsten: ”Så vil vi da døbe dig på din bekendelse.”

Salme eller lovsang
Fx. BS nr. 559: Himmeldue, o kom ned.

Dåbshandling
Præsten går først ned i dåbsgraven, Og hjælper dåbskandidaten ned og siden op igen.

Præsten spørger: ”NN, tror du på Jesus Kristus som din Herre og verdens frelser?”

Svar: ”Ja!”

ELLER

Præsten spørger: ” NN, hvad er din kristne bekendelse?”
Svar: ”Jesus Kristus er Herre!”

Præsten siger: ”På din bekendelse og på Jesu befaling døber jeg dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

Dåbskandidaten sænkes under vandet og rejses op.

Menighedssvar: Amen /Halleluja
Efter hver dåbshandling synger menigheden:
”Amen!” (BS nr. 702, 703),
”Amen, halleluja” (BS nr. 701)
eller ”Halleluja” (BS nr. 700)

Fortsættelse – afrunding
En hjælper giver den nydøbte en hånd op af dåbsgraven.

Evt. går den næste dåbskandidat i dåbsgraven – o.s.v.

Efter endt dåbshandling siger præsten fx.: ”I blev begravet sammen med Kristus i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.” (Kol 2,12) Eller: ”Se her er vand, hvad hindrer dig i at blive døbt?” (Jfr. Ap. g. 8,36).

Evt. bedes en kort bøn.

En gudstjenesteleder overtager ledelsen af gudstjenesten, mens præst og nydøbte klæder om.

Salme eller lovsang

Gudstjenesten fortsætter med prædiken etc., indtil nadveren.

I forbindelse med nadveren bydes den/de nydøbte velkommen i menigheden, og menigheden beder for ham/hende/dem.

Dåb B er en forenklet dåbsliturgi til dåb i kirkens dåbsgrav

gudstjenesteforløb A udelades første skriftlæsning og dåben placeres efter takkebønnen,

I gudstjenesteforløb B placeres dåbes efter børneindslaget, som kan bruges til at forklare dåben for børnene. Første skriftlæsning udelades. I gudstjenesteforløb C placeres dåben i stedet for ”frie indslag”.

Eller i gudstjenesteforløb A, B og C: Dåben placeres efter salmen efter prædikenen.

Salme/lovsang

Kort velkomst til og præsentation af dåbskandidaten/kandidaterne
Fx.: ”I dag byder vi særligt velkommen til NN, som har ønsket at blive døbt. Må Gud på en særlig måde velsigne denne dag for dig. NN har hørt evangeliet om frelsen i Jesus Kristus og har over for mig aflagt sin bekendelse i overensstemmelse med Ny Testamente.”

Skriftord om dåben
”Om dåben læser vi i Ny Testamente ….”
Der læses 2-4 udvalgte korte tekster om dåben.

Evt. salme eller lovsang
Fx. BS nr. 559: Himmeldue, o kom ned.

Dåbshandling
Præsten går først ned i dåbsgraven, og hjælper dåbskandidaten ned og siden op igen.

Præsten spørger: ”NN, tror du på Jesus Kristus som din Herre og verdens frelser?”

Svar: ”Ja!”

Præsten siger: ”På din bekendelse og på Jesu befaling døber jeg dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

Dåbskandidaten sænkes under vandet og rejses op.

Evt. menighedssvar: Amen /Halleluja
Efter dåbshandlingen synger menigheden evt.:
”Amen!” (BS nr. 702, 703),
”Amen, halleluja” (BS nr. 701)
eller ”Halleluja” (BS nr. 700).

Fortsættelse – afrunding
En hjælper giver den nydøbte en hånd op af dåbsgraven.

Efter endt dåbshandling siger præsten fx.: ”I blev begravet sammen med Kristus i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.” (Kol 2,12)  Eller: ”Se her er vand, hvad hindrer dig i at blive døbt?” (Jfr. Ap. g. 8,36).

Evt. bedes en kort bøn.

En gudstjenesteleder overtager ledelsen af gudstjenesten, mens præst og nydøbte klæder om.

Salme eller lovsang. (ca. 10 min.)

Gudstjenesten fortsætter med prædiken etc., indtil nadveren.
I forb. m. nadveren bydes den/de nydøbte velkommen i menigheden, og menigheden beder for ham/hende/dem .

Dåb C er forslag til, hvordan overøsningsdåb kan forrettes

Almindeligvis foregår dåben ved fuld neddykkelse efter nytestamentligt forbillede.

Hvis dåbskandidaten (en dårligt gående, kørestolsbruger el. lign.) ikke magter den dåbsform, kan dåben foregå ved overøsning (Overøsningsdåb er beskrevet allerede i det første århundrede – i det tilfælde, at der ikke var vand nok til rådighed for neddykkelse.)

En skål med vand placeres fx. ved dåbsgraven. Et stort hvidt håndklæde ligger sammenfoldet ved siden af. Evt. sættes en knæleskammel ved dåbsgraven eller midt for nadverbordet.

Dåbsliturgien, som den er beskrevet i ”Dåb A (i dåbsgrav)” følges indtil selve dåbshandlingen.

Dåbshandling

Dåbskandidaten knæler (hvis muligt) eller sidder på en stol.

En hjælper lægger håndklædet om dåbskandidatens skuldre og tager skålen med vand og holder den hen under dåbskandidatens hoved.

Præsten spørger:  ”NN, tror du på Jesus Kristus som din Herre, og verdens frelser”?
Svar: ”Ja!”

ELLER

Præsten spørger: ” NN, hvad er din kristne bekendelse?”
Svar: ”Jesus Kristus er Herre!”

Præsten siger: ”På din bekendelse og på Jesu befaling døber jeg dig i Faderens – og Sønnens – og Helligåndens navn.”

For hvert navn i Treenigheden øser præsten en lille håndfuld vand over dåbskandidatens hoved.

Hjælperen sætter skålen fra sig og tørrer forsigtigt den nydøbtes hoved med håndklædet, mens menigheden synger ”Amen/ Amen, halleluja.”

Afrundende skriftord
Alle I, der er døbt til Kristus, har iklædt jer Kristus. (Gal 3,27)

ENTEN:

Menigheden rejser sig, og præsten beder om Guds velsignelse og Helligåndens fylde for den nydøbte og lyser Den aronitiske Velsignelse over ham/hende.

Gudstjenesten fortsætter derefter indtil nadveren. I forb. m. nadveren bydes den nydøbte velkommen i menigheden.

ELLER:

Gudstjenesten fortsætter. Velkomst og forbøn og velsignelse foregår i forb. m. nadveren som beskrevet i ”Medlemsvelkomst A – dåb”.

Dåb D er forslag til dåb i det fri (sø eller hav)

Ved dåb i det fri varierer de fysiske rammer og byder ofte på helt andre muligheder og forhindringer end gudstjenestens vanlige rammer, så en præcis liturgi kan være vanskelig at følge.

Vælg et sted, hvor dåben kan foregå på sikker og værdig vis. Vær opmærksom på de generelle adgangsforhold, vanddybde og strømforhold, bundens beskaffenhed, vind, omklædningsmuligheder og andre relevante forhold.

Det er ofte vanskelligt at høre almindelig tale og at synge fællessang ved vandet p. gr. a vind og støj fra vandet. Musik (fx. guitar) og forsanger placeres bedst i vindsiden i forhold til forsamlingen, og talte ord skal nærmest råbes.

Derfor giver det ofte bedst mening at henlægge så mange af gudstjenestens ord som muligt til et mere roligt sted i naturen eller indendørs (nedenfor omtalt som ”gudstjenesteplads”.)

Indled dåbsgudstjenesten på gudstjenestepladsen. Lad dåbskandidaten/erne aflægge vidnesbyrd/bekendelse jfr. ”Dåb A”.

Bed menigheden følge med til dåbsstedet. I nogle terræner kan det lade sig gøre at synge fællessang, mens man går – i andre terræner kan det ikke lade sig gøre.

På dåbsstedet: Vent til alle er ankommet – giv god tid, og fortsæt først liturgien, når der er faldet ro på forsamlingen – fx. således:

Salme/lovsang

Skriftord om dåben

Evt. kort prædiken/kommentar om dåben
Især med tanke på evt. nytilkomne, forbipasserende, nysgerrige.

Kort bøn

Evt. Salme/lovsang

Dåbshandling
Præsten og en hjælper følger dåbskandidaten ud i vandet.

Præsten spørger: ”NN, tror du på Jesus Kristus som din Herre og verdens frelser?”

Svar: ”Ja!”

ELLER

Præsten spørger: ” NN, hvad er din kristne bekendelse?”
Svar: ”Jesus Kristus er Herre!”

Præsten siger: ”På din bekendelse og på Jesu befaling døber jeg dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

Dåbskandidaten sænkes under vandet og rejses op.
Den nydøbte følges ind til bredden af hjælperen.

Hvis flere skal døbes, venter de følgende på land. Når den første bliver fulgt ind af hjælperen, følges den næste ud i vandet af en hjælper.

Evt. lovsang eller ”Amen.”
Efter hver dåbshandling kan synges fx. en lovsang eller ”Amen, halleluja.”

Afrundende skriftord
Fx. Rom. 6,4. – citeres på land.

De nydøbte og præsten er gået/går til omklædning. En anden overtager ledelsen og fører menigheden tilbage til gudstjenestepladsen, hvor gudstjenesten fortsætter, når alle er kommet på plads – giv god tid.

Gudstjenesten  fortsætter med prædiken og nadver, velkomst til og forbøn for den/de nydøbte – se ”Medlemsvelkomst A – dåb”.