Gudstjenesteforløb

Jesus lader sine disciple vide, at overalt hvor mennesker er forsamlede i hans navn, vil han være til stede midt i blandt dem. Gudstjenesten er for så vidt en mulighed for at møde den opstandne herre. Liturgi kan i den sammenhæng forstås som måden eller formen for gudstjenesten, som vi holder for at fejre fællesskabet i Kristus.

Tre forslag til søndagsgudstjenestens liturgi:

Gudstjeneste A er en meget enkel og 'traditionel' baptistgudstjeneste.

Præludium
Hvis menigheden har organist, pianist eller andre musikere, vil levende musik ofte være at foretrække.  Præludiet kan bestå af lovsang ledet af en lovsangsgruppe. Ellers kan et passende kort musikstykke på CD anvendes.

Indgangsvers
Enkeltvers – lovprisning. Fx. BS nr. 1 og 704.

Fadervor
Bedes i fællesskab.

Velkomst
Evt. nævnes dagens tema.

Salme
Lovprisningssalme, morgensalme el. lign.

Skriftlæsning
GT eller NT-breve. I div. tekstrækker findes  forslag til læsninger med sammenhæng til  prædikenteksterne.

Se Ressourcer > Tekstrækker

Bøn
Lovprisning, tak,  bøn for menigheden/gudstjenesten.

Se Ressourcer > Bønner > Lovprisnings- og takkebønner

Indsamling
Under forspil til salmen og/eller under første vers.

Salme

Bekendelse eller oplæg til prædikenemnet.

Skriftlæsning
Evangelielæsning – prædikentekst. Vælg evt. fra en tekstrække.

Se Ressourcer>Tekstrækker

Prædiken

Stilhed
Tid til eftertanke og personlig, stille bøn – 1-3 min.

Salme
Svar på forkyndelsen eller indledning til nadver.

Nadver
Se nadverliturgierne.

Bøn
Forbøn og udgangsbøn. Forbønnen bør rumme bøn for verden og for menighedens/Kirkens tjeneste i verden.  Forud for bønnen kan gudstjenestedeltagerne nævne bedeemner, som ligger dem på hjerte (inkl. personlige bedeemner) – eller sådanne bedeemner kan afleveres skriftligt til præsten inden gudstjenesten. Bønnen kan være fri bøn med deltagelse af alle, som vil, eller bønnen kan formuleres på alles vegne af én person.

Meddelelser
Meddelelserne kan placeres før forbønnen og således nævnes som bedeemner.

Salme
Udgangssalme/tjeneste/mission.

Velsignelse
Den aronitiske Vels. 4. Mos. 6,24-26.
Den apostolske Vels. 2. Kor. 13,13.

Se iøvrigt Ressourcer > Velsignelser

Amen
Synges af menigheden eller siges af præsten.

Postludium
Hvis menigheden har organist, pianist eller andre musikere vil levende musik ofte være at foretrække.  Postludiet kan bestå af lovsang ledet af en lovsangsgruppe. Ellers kan et passende kort musikstykke på CD anvendes.

Gudstjeneste B rummer flere litugiske detaljer.

Præludium
Hvis menigheden har organist, pianist eller andre musikere, vil levende musik ofte være at foretrække.  Præludiet kan bestå af lovsang ledet af en lovsangsgruppe.  Ellers kan et passende kort musikstykke på CD anvendes.

Fredshilsen
”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!” (Rom. 1,7b m.fl).

Se Ressourcer>Nåde- og fredshilsner.

Indgangsvers
Enkeltvers – lovprisning. Fx BS nr. 1 og 704. I flere lande er det tradition at indlede gudstjenesten med ”Hellig, hellig, hellig” BS nr. 2 (hele salmen).

Indgangsord
Kort bibeltekst, der slår gudstjenestens tema an.

Se Ressourcer>Indgangsord.

Indgangsbøn
Frit formuleret bøn eller fælles Fadervor. Fadervor bedes normalt kun én gang i gudstjenesten som indgangsbøn, eller (pædagogisk) i forbindelse med børneindslaget eller i indledningen af nadverfejringen.

Se Ressourcer>Bønner> Indgangsbønner.

Velkomst
Evt. nævnes dagens tema.

Fællessang
Lovprisningssalme, morgensalme eller lignende. Alle fællessangene kan være traditionelle eller moderne salmer, lovsangskor eller meditative sange (fx. Taizé-sange).

Takkebøn
Takkebønnen kan evt. være fri bøn, fx. således at hver enkelt deltager med blot en enkelt sætning eller to. Se Ressourcer > Bønner > Lovprisnings- og takkebønner

Børneindslag
Gerne med illustrationer, drama, aktivitet.

Skriftlæsning
GT eller NT-breve.

Se Ressourcer>Tekstrækker

Fællessang
Bekendelse eller oplæg til prædikenemnet.

Skriftlæsning
Evangelielæsning – prædikentekst. Vælg evt. fra en tekstrække.

Se Ressourcer>Tekstrækker

Menighedssvar
Enkeltvers, som udtrykker lydhørhed. Se salmebogens afsnit om Guds ord.

Prædiken

Stilhed
Tid til eftertanke og personlig, stille bøn – 1-3 min.

Indbydelse til nadver
Kort introduktion til nadverfejringen. Evt. nævnes, hvilken nadverform, der benyttes.

Annoncering af indsamling
Evt. nævnes særligt indsamlingsformål.

Indsamling
Under forspil til salme og/eller under første vers.

Fællessang
Svar på forkyndelsen eller indledning til nadver.

Indsamlingsbøn
Se Ressourcer>Lovprisnings- og takkebønner

Nadver
Se nadverliturgierne.

Bøn
Forbøn og udgangsbøn. Forbønnen bør rumme bøn for verden og for menighedens/Kirkens tjeneste i verden.  Forud for bønnen kan gudstjenestedeltagerne nævne bedeemner, som ligger dem på hjerte (inkl. personlige bedeemner) – eller sådanne bedeemner kan afleveres skriftligt til præsten inden gudstjenesten. Bønnen kan være fri bøn med deltagelse af alle, som vil, eller bønnen kan formuleres på alles vegne af én person.

Se Ressourcer>Bønner>Forbønner

Meddelelser
Meddelelserne kan placeres før forbønnen og således nævnes som bedeemner.

Fællessang
Udgangssalme/tjeneste/mission.

Bortsendelsesord
Kort bibeltekst. Eller efter nadveren: ”Gå med fred og tjen Herren med glæde.”

Se Ressourcer>Bortsendelsesord

Velsignelse
Den Aronitiske Vels. 4. Mos. 6,24-26 og/eller Den Apostolske Vels. 2. Kor. 13,13. For Keltiske velsignelser.

Se Ressourcer>Velsignelser

Amen
Synges af menigheden eller siges af præsten.

Postludium
Hvis menigheden har organist, pianist eller andre musikere vil levende musik ofte være at foretrække. Postludiuet kan bestå af lovsang ledet af en lovsangsgruppe.  Ellers kan et passende kort musikstykke på CD anvendes.

Gudstjeneste C er en 'friere' gudstjenesteform med lovsang.

Lovsang
Begynder evt. 10 min. før gudstjenestetid. Vises på skærm.  Fortsætter ca. 10 min. ind i gudstjenesten.

Velkomst
Velkomsten kan evt. rumme et bibelvers (indgangsord), som anslår gudstjenestens tema.

Se Ressourcer>Indgangsord

Bøn
Bønnen markerer gudstjenesteindledningen med lovprisning og tak.  Efter en indledende bøn ved præsten kan bønnen gives fri, fx således, at hver enkelt deltager med blot en enkelt sætning eller to.  Bønnen kan afsluttes med fælles Fadervor. Fadervor bedes normalt kun én gang i gudstjenesten som indgangsbøn, eller (pædagogisk) i forbindelse med børneindslaget eller i indledningen af nadverfejringen.

Fællessang
Lovprisningssalme, morgensalme eller lignende
Alle fællessangene kan være traditionelle eller moderne salmer, lovsange eller meditative sange (fx Taizé-sange).

Børneindslag
Med illustrationer, drama, aktivitet. Bønnen kan være Fadervor eller enkel, frit formuleret bøn.

Lovsang
2-3 lovsange.

Frie indslag
For eksempel:
– et personligt vidnesbyrd,
– en lovprisningsdans v. ungdomsgruppen,
– et videoklip,
– ”Budstikken”. Den fysiske budstikke kan være en Bibel. Den, der har budstikken, skal bringe en personlig hilsen til menigheden – et vidnesbyrd, et særligt bibelord, en sang eller andet. Efter indslaget gives budstikken videre til en anden (efter forudgående aftale), som så har opgaven næste søndag.

Indsamling
Under forspil til fællessangen og/eller under første vers.

Fællessang
Bekendelse eller oplæg til prædikenemnet.

Skriftlæsning
Evangelielæsning – prædikentekst.  Vælg evt. fra en tekstrække.

Se Ressourcer>Tekstrækker

Prædiken

Stilhed
Tid til eftertanke og personlig, stille bøn – 1-3 min.

Invitation
Invitationen bør som regel have tilknytning til dagens forkyndelse. Den gives kort og præcist med klar anvisning på, hvordan man giver sit ønske om at modtage invitationen til kende (ved at gå frem foran eller til et bestemt sted i salen eller uden for salen under den følgende sang / ved efter sangen at rejse sig eller løfte en hånd eller på anden vis), og hvad sker der efter tilkendegivelsen (Er der et forbederteam? Beder præsten eller er forbønnen fri bøn? – andre muligheder?)

Fællessang
Svar på forkyndelsen.

Forbøn
Den personlige forbøn forvaltes i overensstemmelse med invitationen.  Hvis der ikke er givet invitation, bør forbønnen rumme bøn for verden og for menighedens/Kirkens tjeneste i verden.  Forud for bønnen kan gudstjenestedeltagerne nævne bedeemner, som ligger dem på hjerte (inkl. personlige bedeemner) – eller sådanne bedeemner kan afleveres skriftligt til præsten inden gudstjenesten. Bønnen kan være fri bøn med deltagelse af alle, som vil, eller bønnen kan formuleres på alles vegne af én person.

Se Ressourcer > Bønner > Forbønner og Artikler > Forbøn og personlig respons

Fællessang
Indledning til nadveren.

Nadver
Se nadverliturgierme.

Meddelelser
Meddelelserne kan placeres før forbønnen og således nævnes som bedeemner. Hvis meddelelserne blot gives som information, kan de vises på skærmen under postludiet.

Fællessang
Udgangssalme/tjeneste/mission. Eller 2-3 lovsange.

Velsignelse
Den Aronitiske Vels. 4. Mos. 6,24-26.
Den Apostolske Vels. 2. Kor. 13,13
Velsignelsen kan synges som fællessang – fx. BS nr. 699 – der findes flere sangversioner af Den Aronitiske velsignelse samt keltiske velsignelser på melodi.

Se Ressourcer>Velsignelser

Postludium
Hvis menigheden har organist, pianist eller andre musikere vil levende musik ofte være at foretrække. Postludiuet kan bestå af lovsange ledet af en lovsangsgruppe. Ellers kan et passende kort musikstykke på CD anvendes.

Liturgierne bør tilpasses lokale forhold og ønsker. Elementer fra én liturgi kan flyttes til en anden, ligesom elementer fra idebanken kan indføjes.

Vedrørende højtider m.m., se Idebank

Se også:
At tilrettelægge en gudstjeneste
Tjekliste til gudstjenesteforberedelse
Prædikenen
Gudstjenestens bønner